Strona główna » Porady » Poradnik gotówkowy » Czy długi bankowe ulegają przedawnieniu?

Czy długi bankowe ulegają przedawnieniu?

przez Marcin Kowalski
Opublikowano: Ostatnia aktualizacja 0 komentarz

Wszyscy muszą spodziewać się konsekwencji za niepłacenie należności, niezależnie od ich rodzaju. Jednak każdy dług po upływie jakiegoś czasu zostaje przedawniony. Okres ten zależy od formy zobowiązania, które stanowi Twoje zadłużenie, a kwestię tę regulują konkretne przepisy prawne. Warto dowiedzieć się, czy długi bankowe ulegają przedawnieniu i kiedy można uznać, że są już nieważne.

Co oznacza przedawnienie długu bankowego?

Z przedawnieniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy należne zobowiązanie straci swoją ważność. Jeśli chodzi o dług, wszystkie aspekty związane z przedawnieniem reguluje Kodeks cywilny. W nim można znaleźć konkretne przepisy, które określają czas, w jakim wierzyciel (czyli w tym przypadku bank) może ubiegać się o uregulowanie należności.

Artykuł 118 kodeksu cywilnego mówi, że: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Jak należy to rozumieć? Interesuje nas przedawnienie długu bankowego. W tym przypadku należność staje się nieważna po upływie 3 lat. Chodzi tutaj o sytuację, gdy nie spłacasz kredytu zaciągniętego w banku, a wierzyciel (bank) wobec tego ma roszczenia dot. uregulowania zaległości. Okres ten obowiązuje z tego względu, że bank jest traktowany jako przedsiębiorstwo, a ono – jak określają przepisy – może żądać spłaty maksymalnie do 3 lat. Jeśli dług byłby zaciągnięty u osoby prywatnej, przedawniłby się dopiero po upływie 6 lat.

Pamiętaj, że przedawnienie długu bankowego zachodzi w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym upływa termin.

Co ważne, aby doszło do przedawnienia długu bankowego, czy też innego rodzaju długu, musi zaistnieć kilka warunków. Warto wiedzieć, że cały proces przedawnienia może zostać zahamowany w pewien sposób. To skutkuje liczeniem okresu przedawnienia od nowa.

Czy możliwe jest przedawnienie długu bankowego?

Wiele osób zastanawia się, jakie długi się przedawniają. Odpowiedź na to pytanie jest jedna: niemal wszystkie. Przykładowo należność z tytułu umowy o pracę przedawniają się po 3 latach. Długi wynikające z niespłaconej zaliczki czy przedpłaty stają się nieważne również po 3 latach. Podobnie jest z długami wobec banku.

Wiesz już, czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu. Tak, staje się on nieważny po upływie 3 lat, a więc po tym okresie teoretycznie nie musisz go spłacać. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy mówimy o kredycie hipotecznym. W tym przypadku mamy do czynienia z hipoteką na bank. Wówczas, jeśli kredyt nie będzie spłacany, bank ma prawo przejąć nieruchomość i zbyć ją, aby odzyskać pożyczony kapitał. Nie możesz więc liczyć na to, że dług z tytułu kredytu hipotecznego się przedawni, a Ty zyskasz w tym momencie prawo własności. Trzeba liczyć się z utratą nieruchomości, która jest w tym przypadku zabezpieczeniem.

Kiedy możliwe jest przedawnienie długu bankowego?

Po ilu latach przedawnia się dług bankowy? Jeśli chodzi o standardowe zobowiązania jak kredyt gotówkowy, pożyczka gotówkowa czy karta kredytowa, dług ten ulegnie przedawnieniu po upływie 3 lat.

Bardzo istotne jest w tym przypadku to, od kiedy liczy się ten okres i czy długi bankowe ulegają przedawnieniu zawsze. Okres 3 lat liczymy od momentu, w którym roszczenia banku stają się wymagalne, a dłużnik nie wywiązał się z warunków umowy i spłaty podjętego zobowiązania według harmonogramu. Może okazać się, że część rat wykazanych w harmonogramie w świetle prawa można traktować jako dług przedawniony, a drugą część rat jako ważne i pozostałe do spłaty.

W sytuacji, gdy bank wypowie umowę, bo dłużnik nie wywiązał się ze spłaty, przedawnienie długu bankowe dotyczy:

  • osobno niespłaconych rat w terminie przed otrzymaniem wypowiedzenia umowy oraz;
  • osobno dla pozostałych do spłaty rat.

Przedawnienie pozostałych do spłaty rat będzie uznane po upływie 3 lat od dnia wskazanego jako termin ich płatności.

Ważne!

Każdy kredytobiorca powinien wiedzieć, że istnieją sytuacje, które przerywają bieg przedawnienia kredytu! Oznacza to, że teoretyczny termin przedawnienia Twojego kredytu może zostać zahamowany. Wierzyciel może w tym celu podjąć konkretne kroki:

  •  Zaproponować mediację i rozpocząć proces mediacyjny dążący do porozumienia i uregulowania zobowiązania.
  • Skierować sprawę na drogę sądową, żądając spłaty kredytu czy nadania egzekucji klauzuli wykonalności.
  • Skierować sprawę do komornika, w związku z czym rozpoczyna się proces egzekucji i „ściągania” należności na spłatę całego długu.

Jeśli zostanie podjęte choćby jedno z tych działań, bieg przedawnienia długu zostaje wstrzymany, a więc nie obowiązuje wspomniany okres, po jakim należność staje się nieważna.

Termin przedawnienia długu bankowego zostanie przesunięty, a bieg przerwany, jeśli dłużnik uzna roszczenie. Aby do tego doszło, wystarczy że podejmie rozmowy negocjacyjne, złoży wniosek o rozłożenie długu na raty lub dokona spłaty choćby części zaległości. Wówczas okres 3 lat należy liczyć od nowa od dnia, w którym to nastąpi.

Jak sprawdzić czy dług uległ przedawnieniu?

Podstawową metodą stosowaną w celu sprawdzenia, czy zaszło już przedawnienie długu bankowego, jest sprawdzenie swojego BIK-u. Niestety sposób ten nie zawsze się sprawdzi. Historia kredytowa zawiera wszystkie informacje dotyczące zobowiązania i mogą one widnieć w niej nawet wtedy, gdy dług stanie się już „przeterminowany”. Zostaną wykreślone jedynie na wniosek wierzyciela, a ten zdecyduje się na to dopiero po spłacie.

Najlepiej jest dokładnie zweryfikować całą dokumentację związaną z długiem, sprawdzić przepisy które określają przedawnienie Twojego długu i wyliczyć okres, po jakiego upływie nie musisz już spłacać kredytu. Zrobienie tego samodzielnie jest niestety trudne, dlatego zasadna może okazać się pomoc prawnika.

Jeśli wiesz już, że nie musisz spłacać należności, a wytoczono Ci egzekucję, złóż wniosek o przedawnienie długu do komornika. Kiedy nastąpi przedawnienie, komornik nie może pobierać środków na jego spłatę.

Przedawniony dług bankowy. Co dalej?

Jak pozbyć się przedawnionego długu? To zależy. W sytuacji, gdy nie wytoczono w tej sprawie postępowania komorniczego ani egzekucji, w zasadzie nie musisz robić nic. Dłużnik nie jest zobowiązany do składania żadnych pism czy wniosków o uznanie roszczenia banku za nieważne.

Jeśli bank skierował sprawę do sądu, konieczne jest weryfikowanie upływu okresu przedawnienia. Jeśli to nastąpi, można powołać się na art. 117§2 Kodeksu cywilnego i złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Problem może powstać w sytuacji, gdy mimo przedawnienia wierzyciel nadal domaga się spłaty długu. W takim wypadku dobrze jest skorzystać z pomocy prawnej, która pomoże Ci zahamować cały proces i pozbyć się ciążącego zadłużenia np. poprzez złożenie pozwu.

Pamiętaj jednak, że Twoje dane i wpisy dotyczące niespłacanych należności widnieją w bazach dłużników. To skutkuje niemal brakiem szans na kolejne zobowiązania w bankach, zwłaszcza jeśli kredyt niemal wcale nie był spłacany.

Zobacz też inne artykuły

niskarata

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. OK Dowiedz się więcej

Prywatność & Polityka Cookies